Kontakt

Nováky

STAPPERT Slovensko
Šimonovská 37
SK – 97271 Nováky
T +421 46 51834-20
F +421 46 51834-30
slovensko@stappert.biz

Novaky

Vaše kontakty

Predseda predstavenstva

Ing. Marián Kotrik
046 518 34 02
m.kotrik@stappert.biz

Kontaktieren Sie uns!